Hvordan bli en kristen
Enten du nettopp er blitt en kristen, eller du har vært kristen over lengere tid, er det fornuftig å studere bibelen og ha bibelsk klarhet i disse viktige grunnleggende temaene.

Hvordan kan du vite at du er en kristen? Hva må du gjøre for å bli frelst? Vil det å gå i kirken eller være et godt menneske garantere deg et evig liv? Betyr det virkelig noe hva du tror? Alle disse spørsmålene er av evighetsverdi.
Når det gjelder evighetsspørsmål, er ingenting mer viktig enn å forsikre seg om at en kvalifiserer for et evig liv i Himmelen.

HVEM ER JESUS
Kristendommen dreier seg om en sentral person, Jesus Kristus. Jesus er den mest enestående personen gjennom tidene. Han hevdet å være Gud! Denne påstanden setter Jesus i en helt annen gruppe enn andre religiøse ledere i historien.

SYND: Det er lettere å forstå ordet synd hvis man setter det i forbindelse med bueskyting fordi ordet betyr " å bomme blinken ." Når en pil treffer noen av de andre ringene utenfor blinken, så har den " misset ." På samme måte har vår falne natur ( som vi arvet fra Adam, menneskehetens far ) gjort det slik at vi ikke ser Guds fullkommenhet. Vi har tapt forbindelsen med Guds herlighet. Det falne menneskehetens natur er en syndenatur ( en som bommer blinken )

DØD: Tre forskjellige typer død er beskrevet i Bibelen: Åndelig død, fysisk død og den andre døden ( også kalt evig død ). Hvis en person ikke er født på nytt, vil den personens ånd ( hjerte ), den delen som har kontakt med Gud, bli atskilt fra Gud. Det er det vi kaller åndelig død. Åndelig død er en tilstand av atskillelse fra Gud, selv om kroppen din lever. Fysisk død er når livet går ut av kroppen. Den annen død vil inntreffe etter Guds dom og betyr evig atskillelse fra Gud. I denne dommen vil alle mennesker som ikke har trodd og ikke mottatt Jesus Kristus som sin frelser bli dømt ( se åpenbaringen 20: 11-15 ).

Jesus døde for mennesker som deg og meg. Vi kan se ganske rene og blankpussete ut, men uten Kristus mangler vi et liv i sannhet. Synden har alltid vært menneskets problem siden Edens Hage, men Jesus kom for å løse dette problemet en gang for alle. Jesus kom for å gi oss et nytt hjerte ( ånd ), men for å gjøre det, måtte Han gi sitt liv. Jesus hang på korset og ga sitt liv så vi kunne få evig liv.

Under den gamle pakt måtte israelittene ofre et feilfritt lam og utgyte dets blod for å sone sine synder. Dette er et bilde på Jesus. Hvis de ikke ofret dette lammet, ville ikke syndene deres bli strøket bort. I den nye pakt kom Jesus som det feilfrie Guds lam for å utgyte sitt blod en gang for alle for å tilgi alle mennesker deres synd.

FØDT PÅ NY: Det er viktig å være frelst. Å bli født på nytt kalles også den nye fødsel. Når du er født på ny åndelig, mottar du et nytt hjerte ( ånd ) fra Gud. Det betyr at ditt hjerte ( ånd ) er født på nytt og har fått kontakt med Gud. En annen måte å forklare dette på er å si at når din ånd eller hjerte er født på nytt, gir Gud deg en ny natur.
Det nye hjerte ( ånd ) gir deg en ny natur og fører deg inn i et Far/barn forhold til Gud. Du er født inn i Guds familie. Du blir et barn av Gud og et medlem av hans familie gjennom din nye fødsel.

FRELSEN: Bruken av dette ordet i Bibelen inkluderer tilgivelse for synder, befrielse fra farer, fangenskap og dom, helse og helbredelse for kroppen, hjelp, trygghet, seier, beskyttelse av liv og fysisk helse, fullkommen befrielse fra forbannelse og død. Frelsen er en gratis gave. En gave er ikke fortjent, den blir ganske enkelt tatt imot. Jesus vil ikke tvinge seg på deg, men du kan få motta Ham dersom du vil. Gud har gitt oss det eneste svaret for menneskenes syndefulle natur gjennom Jesus. Jesus Kristus er Guds eneste vei til tilgivelse for vår synd. Det er opp til oss å tro og motta Ham.

BEKJENNE: Vi har mottat frelsen gjennom en kombinasjon av hva vi sier ved vår munn og hva vi tror i vårt hjerte. "Å bekjenne" betyr å gi retning, å befale. Å bekjenne vår tro på Jesus som Herre betyr å forstå, være enig i og si at Jesus er Herre.
Å si at Jesus er Herre er å si at han er
din Herre. Tenk på hva det betyr. Det er ingen lettvinnt bekjennelse eller overflatisk frase. Når du anerkjenner Jesus som din Herre, gir du Ham kontroll over livet ditt. Du gir ham styringen og sier deg villig til å følge Hans lederskap.
Selvfølgelig er Jesus mye mer skikket til å styre ditt liv enn du selv er. Siden Han vet din fremtid i detalj, kan han lede dine spor slik at det er det beste for ditt liv. Jesus er Herre over all skapning, men han gir deg frihet, også i det spørsmålet om å gjøre Ham til din personlige Herre.
Stacks Image 338